Newsletter SMS
Producenci
Newsletter
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych akcjach organizowanych przez sklep uzdrowiskoweSPA.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DLA KONSUMENTÓW

http://uzdrowiskowespa.pl/


1. Postanowienia ogólne
2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4. Dokonywanie płatności, Ceny
5. Dostawa Towarów
6. Odstąpienie od umowy
7. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową
8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9. Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
10. Ochrona danych osobowych
11. Postanowienia końcowe


§1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://uzdrowiskowespa.pl/ prowadzony jest przez Tomasza Garus prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. "FORTE" TOMASZ GARUS, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Furgoła 3 lok. 2, 41-709 Ruda Śląska, powiat Ruda Śląska, woj. śląskie, tel.: 504 314 578, e- mail: biuro@uzdrowiskowespa.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6521643399, REGON 242768802.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
a) Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);

c) Dni wolne od pracy – dni wskazane w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);

d) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

e) K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

f) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w http://uzdrowiskowespa.pl/niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;

h) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Korzyścią z założenia konta jest możliwość śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia na bieżąco, wglądu w historię zamówień, a także wprowadzania zmian w adresie wysyłki;

i) Newsletter - typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o Towarach w Sklepie Internetowym;

j) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

k) Sprzedawca – Tomasza Garus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. "FORTE" TOMASZ GARUS, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Furgoła 3 lok. 2, 41-709 Ruda Śląska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6521643399, REGON 242768802;

l) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://uzdrowiskowespa.pl/, zwany dalej Sklepem;

m) Strony - Sprzedawca i Klient;

n) Towar – rzeczy ruchome będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami;

o) Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;

p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru.

3. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto Klient powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.

4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5i JAVA Script
b) włączoną obsługę Cookies w przeglądarce

5. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Aby skorzystać ze Sklepu Klient może:
a) dokonać rejestracji, poprzez naciśnięcie ikony „Potwierdzam zakup”, po wypełnianiu formularza rejestracyjnego, o którym mowa poniżej, dojdzie do założenia Konta

bądź

b) skorzystać z jednorazowego zamówienia, bez konieczności zakładania konta.

Rejestracja Klienta, o której mowa w ust. 1 a) jest bezpłatna.
Rejestracja, o której mowa powyżej, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.
Jeżeli w formularzu rejestracyjnym nie podano danych określonych jako pola obowiązkowe, wówczas nie dojdzie do założenia konta, a zamówienie nie będzie zrealizowane.
Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie ikony – „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Sklepu Internetowego dla Konsumentów i akceptuję jego treść.”
Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku niezaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany
Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.
Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.
W celu złożenia jednorazowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 b), Klient naciska ikonę „Złóż zamówienie”, po czym wypełnia pola oznaczone *. Wówczas Klient na podany przez siebie adres mailowy otrzyma automatyczny, potwierdzający zamówienie mail, w którym zawarte są następujące elementy zamówienia: rodzaj i ilość Towaru, cena, wybrany sposób płatności i dostawy, koszt przesyłki i adres wysyłki. Mail ten jest potwierdzeniem, że jego zamówienie wpłynęło do bazy zamówień Sklepu.
Warunkiem złożenia jednorazowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 b), jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie ikony – „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Sklepu Internetowego dla Konsumentów i akceptuję jego treść.”
Przy dokonywaniu rejestracji oraz przy złożeniu jednorazowego zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych, o wypełnienie których jest proszony.

§ 3
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto bądź w razie korzystania z jednorazowego zamówienia (bez tworzenia Konta), Klient powinien dokonać wyboru Towaru oraz jego ilości.
Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście.
W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, poinformuje Klienta, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania płatności przed dostarczeniem Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną.
Poprzez kliknięcie w ikonę „Do Koszyka” Klient wybiera Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu zapłaty) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam zakup” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem, którego treść uprzednio zaakceptował.
Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§ 4
Dokonywanie płatności, Ceny

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru.

2. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:

a) płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b) przedpłata – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) przedpłata – za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego DOTPAY,

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy nie później niż 48 h od momentu złożenia zamówienia:

a) Bank CREDIT AGRICOLE

b) Numer rachunku: 70 1940 1076 6485 1969 0000 0000.

4. W tytule przelewu należy podać: Imię, nazwisko, nr zamówienia.

5. W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt c), Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Dotpay umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

§ 5
Dostawa Towarów

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust.2.
Dostawa towarów dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający dopuszcza dostawę towarów poza granicę kraju, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9.
Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem:
- Siódemka S.A.

- Poczty Polskiej S.A.

z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9,:

5. Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane koszty dostawy. Przy czym przed dokonaniem odbioru osobistego niezbędny jest kontakt telefoniczny pod numerem 504 314 578, celem ustalenia konkretnego terminu (tj. dzień i godzina) odbioru Towaru.

6. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od wyboru dokumentu (tj. paragon fiskalny / faktura VAT) dokonanego podczas składania zamówienia.

7. Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, wynosi do 5 dni roboczych, chyba że przy składaniu zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć następująco:

a) w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w przypadku Towaru odbieranego osobiście - od dnia zawarcia umowy,

b) w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty (tj. płatność przelewem, płatność elektroniczna, kartą płatniczą) - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. W przypadku gdy zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, termin na zrealizowanie dostawy, o którym mowa w ust. 7, rozpoczyna swój bieg w najbliższym dniu roboczym.

9. Koszt dostawy oraz terminy dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej są każdorazowo indywidulanie ustalane z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron.

§ 6
Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane na adres: ul. Jana Furgoła 3 lok. 2, 41-709 Ruda Śląska.
Termin czternastodniowy, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 7
Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową

W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.)
W przypadku stwierdzenia, iż towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Przy czym Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową wraz z żądaniem, o którym mowa w ust.2, może zostać złożone m.in.: pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (41-709 Ruda Śląska, ul. Furgoła 3), za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@uzdrowiskowespa.pl
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.
Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta, o którym mowa w ust. 2, w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

§ 8
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Furgoła 3 bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@uzdrowiskowespa.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba ze wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

§ 9
Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
Klient może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 5 - dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Sprzedawcy na adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Furgoła 3 bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: biuro@uzdrowiskowespa.pl.
Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 5 - dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Klienta bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust.1, jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych.Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak:
firma kurierska SIÓDEMKA SA, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, KRS 142929642 - w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy;
operator płatności DOTPAY SA, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000296790 - w przypadku Klientów, którzy korzystają z możliwości zapłaty za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za ich pośrednictwem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 8 i 9, Klient może skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@uzdrowiskowespa.pl albo pisemnie na adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Furgoła 3.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy.
Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

§ 11

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie" http://uzdrowiskowespa.pl/ lub bezpośrednio pod adresem: http://uzdrowiskowespa.pl/pl/i/Regulamin/2. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: ul. Jana Furgoła 3 lok. 2, 41-709 Ruda Śląska Regulamin można pobrać i sporządzić jego wydruk.
Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 30 - dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na uzdrowiskowespa.pl należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Wszelkie informację można uzyskać w zakładce kontakt http://uzdrowiskowespa.pl/pl/i/Kontakt/15
Polityka cookies stanowi integralną część Regulaminu. Klienci mogą uzyskać dostęp do polityki cookies w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika.
Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu uzdrowiskowespa.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.);

c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.);

d) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.);

e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2016 uzdrowiskowespa.pl
do góry
Wykonanie: feb.net.pl Oprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl